Waarom staan wij tijdens het zingen?
"de Levieten uit de kinderen der Kahathieten, en uit de kinderen der Korahieten, stonden op, om den Heere, den God Israels, met luider stem ten hoogste te prijzen." 2 Kron 20:19
"Na dezen zag ik, en ziet een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen" Opb 7:9-10
Waarom klappen wij in onze handen?
"al gij volken, klapt in de hand; juicht Gode met een stem van vreugdegezang" Psalm 63:5
Waarom heffen wij onze handen op?
'...loven in mijn leven: in Uw Naam zou ik mijn handen opheffen. Psalm 63:5
"Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen zonder toorn en twisting ."  1 Tim 2:8
Waarom prijzen wij God luid?
"Looft den HEERE, mijn ziel en al wat in mij is, Zijn heiligen Naam." Psalm 103:1
"En na dezen hoorde ik als een grote stem ener grote schare in den hemel, zeggende: Halleluja, de zaligheid.....," Opb 19:6
Waarom bidden wij in tongen en ook in onze eigen taal?
"Want indien ik in een vreemde taal bidt, mijn geest bidt wel, maar mijn verstand is vruchteloos. Wat is het dan? Ik zal wel met den geest bidden, maar ik zal ook met verstand bidden; ik zal wel met den geest zingen, maar ik zal ook met het verstand zingen," 1 Cor 14:14-15
Waarom spreken wij in tongen en worden ze in de gemeente vertaald?
"En zo iemand een vreemde taal spreekt, dat het door twee, of ten meeste drie geschiede, en bij beurte; en dat één het uitlegge," 1 Cor 14:27
Waarom aanbidden wij op deze manier?
"Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden.God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid." Johannes 4:23-24
Wat is profetie?
"....De Heere heeft gesproken, wie zou niet profeteren?" Amos 3:8
Waarom profeteren wij?
"Maar die profeteert, spreekt den mensen stichting, en vermaning en vertroosting," 1 Cor 14:3
Waarom zingen wij opwekkingsliederen?
"En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest ; sprekende onder elkander, met psalmen, en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart,"  Efeze 5:18-19
Waarom worden er allerlei instrumenten gebruikt?
"Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp! Looft Hem met de trommel en de fluit; looft Hem met snarenspel en orgel! Looft Hem met klinkende cimbalen van vreugdegeluid!" Psalm 150:3-5